Služby

Realitní činnost

  • zajistíme profesionální fotografie
  • homestaging
  • samostatný web nemovitosti
  • inzerci na 20 realitních portálech, včetně sreality.cz a ralityidnes.cz
  • prohlídky
  • smluvní dokumentaci
  • komplexní právní servis
  • finanční servis

Chcete i vy prodat vaší nemovitost?Kontaktujte nás

* Vaše jméno
* Váš email
* Telefon
* Váš vzkaz
 
  Odesláním dotazu zároveň souhlasíte se zpracováním osobních údajů

Oddlužení

Provedeme Vás oddlužením počínaje ekonomického pohledu na Váš problém. Profesionálně s Vámi zkonzultujeme Vaše možnosti umoření dluhů a poradíme Vám jaká cesta k oddlužení je pro Vás nejvhodnější. Jsme schopni následné řešení po domluvě s klientem i zprostředkovat s profesionální advokátní kanceláří. S námi se nemusíte dluhů bát.

Oddlužení: Krok po kroku z dluhové pasti

České právo definuje zákonem č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů. Zákon rozeznává dvě formy úpadku: insolvenci  (platební neschopnost) a předlužení.

Zadluženost a předluženost

Zadluženost je neomylně spojená s dluhy, které jsou fenoménem konzumního stylu našeho života, kdy lidé mají touhu a potřebu něco vlastnit. Často tu hrají okolnosti i lidé z okolí, kdy se jim chceme vyrovnat či mít věci hodnotnější a modernější. Tento způsob života však často vede do spirály nekončících dluhů. Zadluženost také podporují poskytovatelé financí, kteří se dostávají do podvědomí lidí díky médiím. Navíc úroky jsou výhodné a na půjčky dosáhne téměř kdokoliv a zadlužení tedy stále stoupá. Pokud souhrn všech závazků dlužníka převyšuje hodnotu jeho majetku – jedná se o předlužení. Je to proces, který neodvratně vede k osobnímu bankrotu. Předlužení a zadlužení má dopad sociální, psychický a ekonomický a to nejen na jednotlivce, ale i na celou společnost. Sociálním dopadem lze nazvat např. omezení svobody dlužníka a tím dochází ke snížení jeho životní úrovně. Omezení se týká především splátky úvěru, který přináší komplikace při změně zaměstnání či při zakládání rodiny. Ze sociálního hlediska jde o závislost na půjčování peněz, které neodvratně vede do dluhové pasti – člověk si bere čím dál větší úvěry, ale nemá na jejich splácení. Toto chování se dokáže transformovat do asociálního chování jedince.

Jakými způsoby se oddlužit?

Oddlužit se lze ve dvou variantách, a to sice oddlužením jednorázovým nebo plněním splátkového kalendáře. Jednorázová varianta nabízí uspokojení věřitelů prodejem majetku dlužníka. Prodej má pravidla podle stanovení o konkursu a nevztahuje se na věci nabyté po schválení oddlužení. Oddlužení plněním splátkového kalendáře se řídí právě kalendářem, kdy se dlužník zavazuje splácet ze svého příjmu věřitelům určenou částku po dobu 5 let. Jestliže dlužník všechny své závazky do 5 let nezvládne splatit, je mu zbytek dluhu navždy prominutý. Dlužníkovi je také ponechán majetek. Postup po schválení oddlužení a placení závazků Jako první musí soud schválit insolvenční návrh s povolením oddlužení, následně se dlužník domluví s insolvenčním správcem na dalším postupu.
Možnosti jsou dvě: 

  • využití bankovního účtu insolvenčního správce:  příjmy dlužníka chodí přímo na účet správci, který pošle zpátky nezabavitelnou složku a sám každý měsíc pošle splátky věřitelům. Dlužník se nemusí o nic starat.
  • využití bankovního účtu dlužníka: příjmy dlužníka chodí na jeho účet. Dlužník má povinnost nastavit trvalý příkaz k úhradě pro pravidelnou měsíční odměnu insolvenčního správce (cca 1100 Kč za měsíc) a k tomu podle přesného výpočtu procentuálně uspokojovat své věřitele po odečtení nezabavitelné částky. Ve zkratce, pokud bude výplata každý měsíc jiná, bude jiná i částka posílaná k umoření dluhu. Splátky je třeba poslat vždy tak, aby nejpozději 1. dne následujícího měsíce byly připsány na účet věřitele. Evidenci si vede sám dlužník a jednou za 3 měsíce podá zprávu insolvenčnímu správci.

První možnost je jednodušší, ale nepřináší žádnou finanční svobodu. Druhý způsob pak supluje práci insolvenčního správce, ale dlužníkovi zůstává kontrola nad příjmy a dlužník si tak může třeba naspořit na novou lednici. Důležité je však to, aby během 5 let bylo uspokojeno minimálně 30 % pohledávek a soud neshledal záměrné vyhýbaní zaplacení vyššího plnění, přestože dlužník mohl.

Pětiletá cesta k vysvobození

Po splnění všech povinností, může dlužník požádat soud o vydání rozhodnutí, kterým bude osvobozen od zbytku svých dluhů. Účinkem osvobození od dluhů nebude zánik pohledávek, ale pouze zánik jejich vymahatelnosti. Nesplacené pohledávky neustále trvají a jsou známy jako tzv. “přírodní obligace”. Osvobozením od dluhu dluh nekončí, protože soud ještě hlídá tříleté následné období, kdy může toto osvobození z dlužníka odejmout. Což je možné udělat v případě podvodného jednání dlužníka či zvýhodnění některého z věřitelů. Odejmutí osvobození vede buď ke zrušení oddlužení, nebo ke ztrátě výhod osvobození. Pět let trvající cesta je trnitá a plná finančních omezení v případě životního minima. Na konci však čeká svoboda bez dluhů a nový začátek,pro všechny, kdo vydrží a stojí o to.

Máte dotazy? Nezávazně nás kontaktujte:

* Vaše jméno
* Váš email
* Telefon
* Váš vzkaz
 
  Odesláním dotazu zároveň souhlasíte se zpracováním osobních údajů

Projektová dokumentace a proč ji mít?

Zajištění projektové dokumentace

Dobře zpracovaná projektová dokumentace je prvním krokem k úspěšné stavbě. Součástí dokumentace je třeba smlouva o dílo nebo projektová dokumentace. Tyto dokumenty je třeba připravovat se zkušenými a kvalifikovanými pracovníky, kteří nabízejí komplexní služby v oblasti projekce, resp. projektové činnosti ve výstavbě. 

Předprojektová příprava

Než se začne zpracovávat samotná projektová dokumentace, je třeba zajistit vstupní podklady, tak i samotnou přípravu stavby. Jedná se o několik základních výkonů, které představují podklad pro další kroky v oblasti projekce a dále realizaci výstavby.

Projektová dokumentace pro územní řízení

Jako první je třeba zpracovat dokumentaci k územnímu řízení. V dokumentaci musí být nejen řada potřebných údajů, ale i urbanistické začlenění budoucí stavby do území, architektonické a hmotné řešení včetně půdorysu, které je schopna naše společnost zabezpečit.

Projektová dokumentace pro stavební povolení

Projektová dokuemtace ke stavbenímu povolení je velmi obsáhlým souborem dokumentů. Její součástí musí být původní zpráva s údaji, souhrnou technickou zprávou, zastavovací plán či vytyčovací výkresy a stavební výkresy, posouzení statiky stavby včetně návrhu úprav exteriéru a projekt následné organizace výstavby.

Projektová dokumentace pro provádění stavby

Pro potřeby realizace stavby je nutné, aby kromě vstupních podkladů (územní rozhodnutí a stavební povolení) byla také dopracována projektová dokumentace pro provádění stavby. 

Společnost KP global property s. r. o. umožňuje díky týmu schopných a kvalifikovaných pracovníků zajistí komplexní zpracování projektové dokumentace, které vede ke stavebnímu povolení včetně jednání s příslušnými úřady. A navíc projektová dokumentace dokáže zvýšit hodnotu Vašeho pozemku. Pozemek s projektem přináší kupci pohodlí a prodávajícímu větší zisk.

Máte dotazy? Nezávazně nás kontaktujte:

* Vaše jméno
* Váš email
* Telefon
* Váš vzkaz
 
  Odesláním dotazu zároveň souhlasíte se zpracováním osobních údajů